Maatregelen rondom coronavirus

Het kabinet heeft extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus zo veel  mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben een grote impact op de maatschappij en dit heeft ook de nodige gevolgen voor onze organisatie. De overkoepelende organisatie VPTZ Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft contact met het RIVM.

Kunnen vrijwilligers nog ingezet worden in de thuissituatie?
Lopende inzetten zijn twee weken stopgezet. We kijken tot 6 april hoe de verspreiding van het virus zich ontwikkelt. Ook leven de vrijwilligers in deze periode de strenge maatregelen na hebben ze hun contacten ingeperkt.

Vanaf 6 april wil VPTZ de Biltse kernen de lopende inzetten zoveel mogelijk hervatten. Dit doen we na gesprek over de behoeften en de mogelijkheden. Stellen de cliënten en mantelzorgers in de thuissituatie de inzet van de vrijwilligers nog op prijs? Voelt de vrijwilliger zich er goed bij om ingezet te worden in deze periode? Per situatie wordt gekeken wat mogelijk en haalbaar is. In overleg met de coördinator, het bestuur, de desbetreffende huisarts, thuiszorg en evt. andere deskundigen wordt gekeken of de situatie veilig genoeg is om de ondersteuning mogelijk te maken.

Hoe zit het met nieuwe aanvragen?
Bij nieuwe aanvragen doen we intake gesprekken zoveel mogelijk telefonisch en we kijken naar de hulpvraag en de urgentie. Neem bij twijfel contact op met onze coördinator.

Kunnen vrijwilligers nog ingezet worden in verpleeghuizen?
Woonzorgcentra en verpleeghuizen zijn niet meer toegankelijk voor bezoekers. Met dit beleid wordt gehoor gegeven aan de oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en kwetsbare ouderen te beschermen. Als een bewoner echter stervende is, willen wij komen waken als daar behoefte aan is. Op deze manier kunnen wij onze missie dat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven blijven waarmaken.

Welke maatregelen treffen de vrijwilligers?
Onze vrijwilligers gaan alleen naar een cliënt als zij zich gezond en fit voelen. Zij volgen de algemene en hygiëne regels voor zorgverleners buiten het ziekenhuis zoals geadviseerd door het RIVM. Dit betekent dat vrijwilligers die ondersteuning bieden:

  • niet in risicogebieden zijn geweest
  • geen gezondheidsklachten hebben van hoesten, neusverkouden, keelpijn of koorts
  • de hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht nemen die het RIVM voorschrijft. Belangrijke voorzorgsmaatregelen zijn:
    • geen handen schudden
    • afstand houden, minimaal 1,5 meter, met uitzondering van zorghandelingen zoals begeleiding toiletbezoek en comfortabel leggen.
    • voor en na het bezoek en na een zorghandeling handen wassen op de voorgeschreven wijze.

Ontwikkelingen
De situatie rondom het coronavirus verandert elke dag. Dit zal de komende tijd waarschijnlijk nog aanhouden. Zie voor actuele informatie www.rivm.nl.Wij doen ons uiterste best om samen de zorg voor mensen in de laatste levensfase te kunnen blijven garanderen. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn, dan passen wij ons beleid daar eventueel op aan. Wij hopen op uw begrip.

Voor vragen over de inzet van onze vrijwilligers kunt u telefonisch contact opnemen met coördinator Geza Mobers via 06 – 134 29 515
Daarnaast is er een landelijk informatienummer beschikbaar voor overige vragen van burgers: 0800-1351

vrijwilliger verheldert behandelkeuze cliënt in gesprek met huisarts en verpleegkundige

Een langere periode ondersteuning maakt dat er een vertrouwd contact kan ontstaan tussen cliënt en vrijwilliger. Zo kwam één van onze mannelijke vrijwilligers geruime tijd bij een meneer van 83 jaar met uitgezaaide kanker.
1 Keer per weken spraken zij 3 uur met elkaar. Ze blikten terug op het leven van meneer maar spraken ook over afscheid en sterven, de gedachten, vragen en emoties daarbij.
De gezondheid van meneer ging heel langzaam achteruit totdat meneer zich plotseling heel ziek voelde en niet meer uit bed kon komen. Hij had overal pijn en had nauwelijks energie, mogelijk een pneumonie.
Er was-  toevallig op onze inzetochtend – een gesprek de huisarts en de gespecialiseerd verpleegkundige. Onze vrijwilliger kon mevrouw ondersteunen omdat meneer niet kon praten op dat moment. Hij kon verduidelijken wat meneer al dikwijls kenbaar had gemaakt in gesprekken; hij wilde geen levensverlengende behandelingen.
De wilsverklaring van meneer werd erop nagelezen en in goed overleg met  mevrouw werd besloten de zorg vanaf dat moment te richten op minimale pijn en comfort. Er kwam een hoog/laag bed in de woonkamer op de plek voor het raam waar meneer altijd had gezeten. En er werd nachtzorg geregeld.
Een paar dagen later is meneer thuis, in zijn vertrouwde omgeving, rustig overleden.